فرید مسعودی

جملات کوتاه فرید مسعودی

در زیر بخشی از جملات و نوشته های کوتاه بنده رو به صورت آرشیو مشاهده میکنید:

Goto page: 1 2 3 4

کسی که فقط بخاطر داشتن یک دلیل مذهبی گناهی را انجام نمی‌دهد ، حتما روزی با یک توجیه مذهبی مرتکب آن خواهد شد .
مذهب همیشه دلیل خوبی برای مقابله با گناه نیست .

— فرید مسعودی

از دیوانه وار دویدن فردی که آتش گرفته متعجب نشو
چرا که او بهتر میداند، دویدن در آن لحظه چاره خاموشی نیست .
برای آنکه بدانی چرا در کمال آگاهی میدود ، باید آتش را تجربه کرده باشی .

— فرید مسعودی
Goto page: 1 2 3 4