زندگی نامه فرید مسعودی | Biography of Farid Masoudi