کارگاه آموزشی تحقیقات بازار (Market Research) در دانشگاه گلستان – ۱۳ آذر ۹۸