فرید نوشتها

امید

امید همیشه هم خوب نیست…!

همیشه شنیدیم، این امید است که باعث می‌شود انسان‌ها زندگی شادتری داشته باشند؛ ولی به نظرم گاهی مواقع امید می‌تواند یک سناریوی کثیف درونی یا بیرونی برای ادامه بدبختی‌ها و تحمل شرایط نامناسب باشد.
به قول نیچه: امید , پلیدترین پلیدی هاست چون به عذاب انسان تداوم می‌بخشد!
پ.ن: پس با این تفاسیر قبل از امیدوار بودن به عواقب امیدهای خود عمیقا فکر کنید، شاید یک تله ذهنی یا تله‌ای از جانب افراد سودجو باشد.

فراموش شدن

فراموشی شدن اندوهی فرا انسانی

فراموش شدن خیلی درد آورتر و بی رحمانه تر از فراموش کردن است.بین این دو ماجرا تفاوت ظاهری شاید فقط یک فعل باشد ، ولی راز عجیبی در بطن آنها نهفته است .زیرا حاصل فراموش کردن در مواقعی ممکن است مرگ احساس باشد ، ولی بی شک فراموش شدن حاصلی جز شیدایی ندارد .در فراموش …

فراموشی شدن اندوهی فرا انسانی ادامۀ مطلب »

دلتنگی... (فرید مسعودی)

وقتی که دلتنگ شدی…

هر وقت دلتنگ شدیبه صفحه پیام آن کسی که دلتنگش هستی بروهر چه دلت میخواهد برایش بنویساگر توانستیبرایش بفرستو اگر نتوانستیبی درنگ پاکش کن چه با ارسال ، چه بی ارسالنگران بی تاثیر بودن نوشته‌هایت نباشتو تمام حرف هایت را گفته‌ایفقط یا او شنیده استیا او نشنیده است مهم دلتنگیت بودکه تبدیل به کلمه شدمهم …

وقتی که دلتنگ شدی… ادامۀ مطلب »

اسکرول به بالا